Очаквайте скоро онлайн платформата omyoga.bg!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА OMYOGA.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Йога Медия ООД информационни услуги и ресурси посредством Уебсайта OMYOGA.BG. Използвайки тази интернет страница, вие се съгласявате с настоящите условия, а също така и с политиката за Поверителност на данните, достъпна на www.omyoga.bg

Общите условия в договора уреждат отношенията между Йога Медия ООД и Потребителите на Уебсайта. Чрез достъпа до Уебсайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте този уебсайт.

I. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1.1. Уебсайтът www.omyoga.bg е собственост на Йога Медия ООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, с адрес: София, бул. “Евлоги Георгиев” №169, ет. 1, офис 120.

1.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.2.1. Наименование на Доставчика: Йога Медия ООД

1.2.2. Седалище и адрес на управление: България, София, бул. “Евлоги Георгиев” №169, ет. 1, офис 120.

1.2.3. Данни за кореспонденция: office@omyoga.bg, тел. +359 885 891 727

1.2.4. Данни за вписване в Търговския регистър: ЕИК 205110627

ІI. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Настоящите Общи условия предоставят информация за следните термини:

2.1. УЕБСАЙТЪТ е уебсайтът www.omyoga.bg. Посредством Уебсайта на Потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в посочените Общи условия.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ е всеки текст, файл, изображение и мултимедийна информация (снимки, видео, аудио, други подобни) или друг материал, публикуван в Уебсайта.

2.4. IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

2.5. УСЛУГА/и на Уебсайта включват:

– Достъп до информационни ресурси, включително дигитални материали, видео материали, текстови публикации, база данни, снимки и други, публикувани в Уебсайта.

– Видео материали с йога класове, разработени с видео програми и други информационни ресурси.

– Достъп до електронното издание на списание OM Yoga & Lifestyle, публикувано от Йога Медия ООД.

– Създаване и управление на Потребителски профил чрез регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на Уебсайта.

– Други услуги, които Йога Медия ООД развива и обогатява.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

3.1. УСЛУГА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ е тази услуга, за използването на която не се изисква Потребителят да създава свой Профил.

3.2. УСЛУГА С РЕГИСТРАЦИЯ е тази услуга, за използването на която се изисква Потребителят да създаде свой Профил.

3.3. РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ е Потребител, който ползва услуги, за които се изисква регистрация.

3.4. ПРОФИЛ е информация за Регистриран потребител, изисквана при регистрация за ползване на Услуга с регистрация. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и имейл/електронна поща на Регистриран потребител и Парола.

IV. ДОСТЪП ДО УСЛУГATA

4.1. Предоставянето на Услугите и Достъпа до информационните ресурси не включва осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и интернет страницата, необходими за достъп до Уебсайтa. Йога Медия ООД не носи отговорност за каквито и да е технически проблеми при ползването на Услугите (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

4.2. Йога Медия ООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

4.3. Услугите на Уебсайта се предоставят “във вида, в който са” и Йога Медия ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др.

V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Регистрирания потребител, съгласно избрания абонамент.

5.2. Информация за параметрите на Услугата е достъпна на уебсайта www.omyoga.bg. Периодът на Услугата е в зависимост от избрания абонамент от Регистрирания потребител.

5.3. Потребителят е длъжен да плати таксата за Услугата, посочена в Уебсайта на Доставчика, следвайки инструкциите към съответния Метод на разплащане.

5.4. Цената за Услугата, съгласно избрания абонамент, е в български лева.

5.5. С попълване на данните си и натискане на бутон “Премини към плащане” Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.6. Преди извършване на плащането Потребителят декларира изрично, че е запознат с “Условията за отказ за извършена поръчка” (чрез поставяне на отметка).

5.7. Доставчикът потвърждава плащането чрез активиране на Услугата и изпращане на имейл, предоставен от Регистрирания потребител.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ НА УСЛУГА

6.1. Потребителят има възможност да заяви отказа си до Достъпа до Услугата, за която е направено плащане на таксата според избрания абонамент, в рамките на 5 дни от датата на транзакцията.

6.2. Искането за отказ на направена поръчка следва да бъде изпратено в писмен вид до електронната поща, посочена в уебсайта на Доставчика, в 5-дневен срок от датата на транзакцията.

6.3. Доставчикът възстановява стойността на транзакцията с кредитна операция по картата на Потребителя.

6.4. Точки 5.1., 5.2. и 5.3. от настоящите Общи условия не се прилагат, в случай че Услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя. Изпълнението на Услугата се счита за започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на достъп до платеното видео съдържание на Доставчика чрез вход в системата от страна на Потребителя с потребителско име и парола.

VII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

При невъзможност за предоставяне на заявена от Потребителя Услуга – при непредвидени форсмажорни обстоятелства, Доставчикът възстановява сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на Потребителя.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Достъпът до Услугата на Уебсайта omyoga.bg се прекратява:

8.1. С изтичане на срока съгласно избрания от Потребителя абонамент.

8.2. С прекратяване на Регистрацията на Потребителя.

8.3. При наличието на форсмажорни обстоятелства.

8.4. При планирана техническа профилактика, за която Потребителите се информират предварително.

8.5. При съществено нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия от Потребителя по преценка на Доставчика.

8.6. Ако потребителят не е извършил плащане на дължимата от него такса.

8.6.1. След промяна на обстоятелствата по предходната точка 7.5. достъпът до Услугата се възобновява.

8.7. Ако Потребителят споделя своя личен профил за Достъп до Услугата с трети лица. С настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява да не споделя данните за достъп до своя профил с трети лица.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Уебсайтът събира и обработва лични данни на физическите лица, като прилага всички стандарти съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Подробна информация относно администрирането и срока на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, е налична в секцията Поверителност на данните, публикувана на www.omyoga.bg.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. С настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си Доставчикът да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.

10.3. От съображения за сигурност Доставчикът ще изпрати данните само на имейл, предоставен от Потребителя в момента на регистрацията.

10.4. Във връзка с предоставяне на Услугата Доставчикът има право да изисква от Потребителя да потвърди достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

10.5. При забравена или изгубена парола Потребителят има възможност да създаде нова, след като въведе своя имейл в Уебсайта на Доставчика. Ако имейлът съществува в базата с регистрирани потребители, Доставчикът изпраща на него електронно съобщение с кодиран линк за възстановяване на парола. След това Потребителят отваря линка и има възможност да въведе нова парола.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

11.1. Всички права са запазени. Цялото съдържание на Уебсайта, което включва всеки текст, файл, изображение и мултимедийна информация (снимки, видео, аудио, други подобни) или друг материал – е изключителна собственост на Йога Медия ООД.

11.2. Съдържанието на Уебсайта може да бъде използвано от Потребителя само за лична, нетърговска употреба.

11.3. Възпроизвеждането на съдържанието на Уебсайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие от длъжностно лице на Уебсайта.

XII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на адрес www.omyoga.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

12.2. Йога Медия ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в Уебсайта.

12.3. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Абонамент

Абонирай се за неограничен достъп до онлайн йога класовете и електронното издание на списанието.
АБОНИРАЙ СЕ
omyoga.bg © 2024 Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram